فهرست بستن

درسنامه

درسنامه آزمایش” محلول های نمکی حساس”: زهره غلامی-ناحیه یک

درسنامه آزمایش” گوی برفی شیشه ای”: ۱۰۳۲۳۷_۱_۲۳۷

درسنامه آزمایش” رسم نمودار انحلال پذیری نمک”: زبیده شیخ زاده -ناحیه یک زاهدان

درسنامه آزمایش”ساخت آهن ربا”: عاطفه عزیزی

درسنامه آزمایش” جنگل سیاه”: آزمایش جنگل سیاه-ابوالقاسم جهانتیغ

درسنامه آزمایش” آیا هر عنصری از برقکافت آن به دست می آید؟”: طرح درس آزمایش ۱۴ کاوشگری از ازمایشگاه (۲)